Logo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2021

Głównym celem  zadania publicznego realizowanego w okresie od 01.09.2021 r. do     31.12.2021 r.  jest poprawa jakości życia 17 osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz  pomocy adekwatnej do potrzeb, umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne/ kulturalne/rozrywkowe/sportowe itp., w tym

1) zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;

2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych czy też rehabilitacyjnych;

4) zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Zadania realizowane w ramach Programu:

1) poprawa jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia,
2) zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb,
umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia  społeczne/kulturalne/rozrywkowe/sportowe itp.,
3) podniesienie potencjału organizacji pozarządowych, o których mowa  w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – posiadających statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzących działalność na rzecz tych osób;

Polegające przede wszystkim na:

- wyjściu powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
- zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
załatwianiu spraw urzędowych,
- nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami, korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
- wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej

Zadania realizowane będą na podstawie umowy 1/2021 z dnia 01.09.2021 o powierzenie zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych polegającego na realizacji usług asystenta w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” w ramach tej umowy zatrudni 8 asystentów z kwalifikacjami zgodnymi z wymogami zawartymi w ofercie realizacji zadania publicznego z dnia 16.08.2021 r. , 

Grupa docelowa

- 4 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Wsparcie obejmie 30 godzin na każde dziecko miesięcznie.

- 10 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 3 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych. Wsparcie obejmie 60 godzin na każdą osobę miesięcznie.

Efekty Projektu

- zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla

100% uczestników, tj.17 osób z niepełnosprawnościami

- ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia dla 100% uczestników, tj. 17 osób z niepełnosprawnościami

- przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych czy też rehabilitacyjnych dla

  100% uczestników, tj. 17 osób z niepełnosprawnościami