Logo

Cel i rezultaty zadania

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych ,, SIL’’ w okresie od kwietnia do listopada 2020 w  miejscowości Rokitno realizuje zadanie, będące odpowiedzią na konkurs ofert ogłoszony przez Wójta Gminy Lubartów. Oferta mieści się w sferze zadań publicznych gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Adresatami zadania jest 15 dzieci dla których na ww. terenie organizowane są zajęcia animacji czasu wolnego. Głównym celem tych zajęć jest zagospodarowanie czasu wolego dzieci w sposób przemyślany i zaplanowany z jednoczesną nauką poszukiwania i rozwijania pasji, które odgrywają niezwykle ważną rolę w kształtowaniu u dzieci m.in.: postaw życiowych i systemu wartości. Warsztaty terapeutyczne  z dziećmi  łącząc zabawę z nauką są przez samych Uczestników odbierana pozytywnie i akceptowalne, co ma wpływ na uwrażliwianie ich na sytuacje stwarzające zagrożenia, propagowanie zdrowego trybu życia, rozwijanie empatii, itp.