Logo

Dotychczas realizowane szkolenia

W okresie marzec-grudzień  2019 na zlecenie  Impact Project Sp. z o.o.  w związku z realizacją projektu partnerskiego z Fundacją Możesz Więcej na terenie województwa lubelskiego, projekt pt. „Skuteczni w działaniu! Projekt aktywizacji zawodowej osób z subregionu lubelskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 9. Rynek Pracy, Działanie: 9.1 Aktywizacja Zawodowa stowarzyszenie zrealizowało szkolenia zawodowego: Sprzedawca/kasjer z obsługą komputera, kasy fiskalnej oraz elementami gospodarowania magazynem - 1 grupa (10-15 osób) pracownik biurowy z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych- 1 grupa 12 osób pracownik gospodarczy z modułem konserwator obiektu i  terenów zielonych jedna grupa 12 osobowa.

W okresie luty 2019 - maj 2019 ramach projektu : „Akademia równych szans” Nr RPLU.11.01.00-06-0015/17z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne Działanie: 11.1 Aktywne włączenie szkolenie pracownik gospodarczy  dla 1 grupy i  pracownik biurowy dla 1 grupy i księgowość dla 1 grupy 

W ramach projektu Uwierz w siebie i zmień swoje życie przeprowadzenie dwóch szkoleń ,,Pracownik biurowy  dwie grupy 12 osobowe po 60 godzin dla grupy.

W okresie 2019-2020 na zlecenie Lubelskiej Szkoły Biznesu Sp z o.o Fundacji Rozwoju KUL w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Projekt „Masz pomysł – załóż firmę i Biznes po lubelsku szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przygotowania biznes planu w wymiarze 40 godzin dla  8 grup szkoleniowych i 24 godzin zajęć dla dwóch grup szkoleniowych  i jednej 32 godziny na terenie województwa lubelskiego.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje następujące tematy:

- podstawy i procedury prawne z zakresu zakładania i funkcjonowania działalności gospodarczej (m.in. rejestracja działalności  gospodarczej krok po kroku, podstawowe przepisy prawne),

- analiza rynku i biznesplanu  w działalności gospodarczej (m.in. analiza firmy, produktów/usług, charakterystyka inwestycji, plan finansowy)

- prowadzenie księgowości (m.in. ustawa o rachunkowości, ordynacja podatkowa, podatki)

- podstawy marketingu (m.in. analiza segmentów, zarządzanie produkcją, komunikacja, promocja)

- prawo pracy (m.in. dokumentacja kadrowa, czas pracy, urlopy),

- tworzenie innowacyjnych produktów/usług (m.in. metoda Lean Innovation, innowacje produktowe i procesowe)

- prawo podatkowe (m.in. podatek dochodowy, prawo bilansowe)

- przepisy BHP (m.in. obowiązki pracodawcy, zasady bezpieczeństwa, ochrona przeciw pożarowa)

- prawo handlowe (m.in. kodeks spółek handlowych, spółki osobowe )

- wdrażanie i obsługa programów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (m.in. programy służące do: wystawiania faktur, prowadzenia księgowości, rozliczania z ZUS i US).

Łączna liczba godzin do zrealizowania wynosi 288 godzin lekcyjnych. Średnia liczba uczestników w grupie wynosi 12 osób. Wspólny kod (CPV) – Kod 80500000-9 usługi szkoleniowe

Na zlecenie JPT Group Janusz Przybył z  „Lubelski Obszar Wysokich Kwalifikacji”, realizowanym na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, działanie: 10.2 Programy typu outplacement „Wysokie Kwalifikacje= Sukces Zawodowy Doradztwo zawodowe indywidualne. Poradnictwo psychologiczne: Szkolenie 120 godzin prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych zakończone uzyskaniem dokumentu potwierdzającego kompetencje dobrane zgodnie z Indywidualnym Planem Działania.

Szkolenia zawodowe Pracownik gospodarczy z elementami segregacji i zagospodarowywania odpadów  zgodne  ze zidentyfikowanymi potrzebami pracodawców z województwa lubelskiego, działających w sektorze z  odnawialnymi źródłami energii, budownictwem/gospodarką odpadami np. instalator pomp ciepła, zielony PR, sortowacz odpadów.Szkolenia językowe: język angielski: 1 gr x 12 osób : 60 godzin/gr: 4 godziny x 15 spotkań grupowych.