Logo

Fakty o chorobie psychicznej

Fakt 1: według szacunków Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego (dane z USA) ponad 3 miliony osób dorosłych w wieku 18-69 lat ma poważne choroby psychiczne (…); 70-90% z nich to osoby bezrobotne - odsetek wyższy niż w jakiejkolwiek innej grupie ON w kraju.

Fakt 2: zdiagnozowanie poważnej choroby psychicznej nie oznacza, że ktoś nie może pracować. Wielu ludzi jest w stanie z powodzeniem pracować, pomimo objawów. Kilkuletnie badania wykazały jedynie niewielki związek pomiędzy objawami a zdolnością do pracy. Choć niektóre objawy choroby psychicznej, jak również jej charakter są często nieprzewidywalne, a wpływ choroby na funkcjonowanie poznawcze i interpersonalne może nieść prawdziwe wyzwanie, objawy te różnią się w zależności od danej osoby.

Fakt 3: Zasady, które umożliwiają osobie z poważną chorobą psychiczną odniesienie sukcesu w pracy są stosunkowo proste i tanie: większość pracodawców zapewnia elastyczne planowanie i modyfikacje opisu zadania. Ostatnie badania wskazują na to, że zatrudnienie ON wszelkiego rodzaju niepełnosprawności nie jest trudne czy kosztowne: 68% wszystkich dostosowań miejsca pracy kosztuje mniej niż 500 dolarów. Ludzie z poważną chorobą psychiczną potrzebują najczęściej zmiany w harmonogramie pracy lub zmian w opisach stanowisk. Jasne wzory komunikacji oraz dodatkowe szkolenia dla opiekunów stanowią na ogół niskie koszty (bądź ich brak) dla pracodawców.

Fakt 4: Naukowcy podkreślają, że udane kariery osób z poważnymi chorobami psychicznymi, zależą w części od dobrego kontaktu pracodawca-pracownik, umiejętności niezbędnych w pracy oraz wymagań. Zatrudnienie zmniejsza koszty leczenia i hospitalizacji. Wiele osób z zaburzeniami psychicznymi, które pracują, to osoby z łagodniejszymi objawami, mniejszą potrzebą hospitalizacji, silniejszym poczuciem własnej wartości, bardziej niezależne, dobrze funkcjonujące, będące w stanie kontynuować pracę z powodu swoich zdolności i zainteresowań. Ostatnie badania sugerują, że osoby zaangażowane w innowacyjne programy zatrudnienia znacznie rzadziej korzystają z usług poradni zdrowia psychicznego.

Fakt 5: Innowacyjne programy, które pomagają w zatrudnieniu OZP, a następnie zapewniają im wsparcie w pracy, odnoszą znaczny sukces. Pogłębiona analiza wyników zatrudnienia, wskazuje na to, że 52% osób, po upływie roku nadal pracuje w danym miejscu. Indywidualne modele wsparcia podtrzymują zatrudnienie (…).

Fakt 6: Osoby z poważną chorobą psychiczną pracują we wszystkich rodzajach zawodów, mimo że prawie 75% staży obejmuje najniższe stanowiska, a pozostałe - stanowiska techniczne i zawodowe. Ludzie, poszukujących zatrudnienia poprzez specjalne programy, mogą je znaleźć we wszystkich sektorach gospodarki (...).

Fakt 7: Pracodawcy, którzy zatrudniali osoby z poważną chorobą psychiczną, na ogół bardzo pozytywnie wypowiadają się o swoich doświadczeniach. Wielu z nich zatrudnia chorych psychicznie: ponad 70% spośród tych pracodawców zgłosiło chęć kontynuowania zatrudnienia osób uczestniczących w programach rehabilitacyjnych. Pracodawcy, którzy biorą w nich udział są bardziej skłonni do dzielenia się doświadczeniami, a także niwelowania obaw i lęków związanych z zatrudnianiem tych osób, szczególnie w odniesieniu do zachowań agresywnych. W rzeczywistości, ostatnie badania (…) wykazały tylko niewielki związek pomiędzy tymi zjawiskami: 90% osób cierpiących na choroby psychiczne nie jest agresywna.

Działanie w ramach realizowanego zadania publicznego współfinansowanego przez Województwo Lubelskie pn.: „Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy”.