Logo

FIO

                                                                    

      Projekt „Sami sobie” realizowany w ramach programu FIO na lata   2014-2020,                  edycja 2015.

Realizowany w formie wspierania realizacji zadania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Priorytet 3 Aktywni Obywatele, Działanie 2 Rozwijanie edukacji obywatelskiej               i kompetencji społecznych.

Działania projektu ,,Sami sobie" ukierunkowane są na aktywizację i integrację i w swoim założeniu mają się przyczynić do przeciwdziałania marginalizacji społecznej i wykluczenia społecznego osób starszych. 
Aktywizacja obywatelska osób starszych jest przez nas postrzegana w dwóch płaszczyznach: partycypacja przez aktywizację i integrację seniorów/ek uczestników projektu oraz aktywizacja osób z rodzinami z najbliższego otoczenia (sąsiadami) i z rodzinami z dalszego otoczenia społecznego a także rzecznictwo dla swego środowiska lokalnego.

Rekrutacja  ma charakter zamknięty (posiadanie deklaracji udziału 63 osób) i służy rekrutacji osób w wieku 60+ z terenu wiejskiego Gminy Lubartów. 
Osoby zainteresowane uczestnictwem wypełnią dokumenty rekrutacyjne dostępne w biurze wnioskodawcy i na stronie www. oraz w siedzibie i stronie partnera GOPS Lubartów.

Biuro projektu  mieści się w Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych "SIL" w Lubartowie ul. Szaniawskiego 64 - woj. lubelskie, powiat Lubartów, gmina Lubartów.

                             

 Biuro Projektu: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL                                                                            ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Zachęcamy wszystkich Seniorów (osoby powyżej 60 - tego roku życia) do wypełnienia interaktywnego formularza zgłoszeniowego dotyczącego potrzeb bytowych:

150-lecie szkoły w Nowodworze

W czwartek 12 listopada w Nowodworze świętowano wyjątkową uroczystość. Miejscowa szkoła podstawowa obchodziła jubileusz 150-lecia. To najstarsza placówka oświatowa funkcjonująca na terenie Gminy Lubartów. W tej uroczystości czynny udział wzięli seniorzy z klubu w Nowodworze troszcząc się o poczęstun...

Oficjalna część odbyła się w sali gimnastycznej. Wśród zebranych były m.in. osoby wywodzące się z Nowodworu, którzy początek swej edukacji odbyli w szkole – jubilatce: ksiądz Prałat Józef Zbiciak, Prezes Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego Maria Kozioł, radny powiatowy, w przeszłości reprezentan...

NOWE STOWARZYSZENIE ,,RAZEM''

     Od ponad miesiąca na terenie Gminy Lubartów działa Stowarzyszenie RAZEM, którego prezesem jest Maria Mikołajko-Jakimiak.

Cele i formy działania ujęte są w statucie. Najważniejsze cele to: pomoc społeczna,w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; działalność na rzecz integracji zawodowej                 i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalność charytatywna; podtrzymywanie i up...

JESIENNE PROMYCZKI

     Dnia 8 października 2015r. w ramach projektu „Sami sobie” realizowanego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO na lata 2014-2020, edycja 2015  Klub Seniora ze Szczekarkowa zorganizował inicjatywę ,,Jesienne Promyczki” skierowaną do 64 dzieci  szkoły Podstawowej w Szczekarkowie. I...

 Impreza odbyła się przy wsparciu  firm działających w zakresie animacji czasu wolnego różnych grup wiekowych ,,Laboratorium Turystyki” oraz ,,Wyspa Przygód”.

12