Logo

Historia

Idea utworzenia organizacji pozarządowej zrodziła się na początku lat 90-tych. Po likwidacji Zakładów Wytwórczych Magnetofonów „Unitra-Lubartów” ogromna rzesza mieszkańców naszego miasta pozostała bez pracy i środków do życia. Wówczas to w związku z ciągle pogorszającą się sytuację ludzi bezrobotnych kilka osób (byłych pracowników „Unitra-Lubartów”) postanowiło zorganizować się. W 1991 roku założyły one organizację społeczną o nazwie: Komitet Obrony Bezrobotnych. Ponadto 25 marca 1993 roku powstała (zarejestrowana 16 sierpnia 1993 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy) charytatywna organizacja pozarządowa – Lubartowska Fundacja Pomocy Bezrobotnym (LFPB). Organizacje te podejmowały szereg działań mających na celu pomoc osobom bezrobotnym, miedzy innymi prowadzono rozmowy z kolejnymi Ministrami Pracy i Polityki Społecznej oraz posłami.
W marcu 1994 roku dzięki tym kontaktom (z inicjatywy posła Piotra Ikonowicza) do Lubartowa przybył p. Martin Summers, przedstawiciel instytucji charytatywnej z Wielkiej Brytanii: CAFOD – Catholic Fund For Overseas Develpoment, który to spotkał się z przedstawicielami Komitetu Obrony Bezrobotnych oraz Lubartowskiej Fundacji Pomocy Bezrobotnym. Niniejsze spotkanie doprowadziło do opracowania diagnozy stanu miasta Lubartowa przy pomocy Konsorcjum SEC (Social & Economy Consortium), na co z CAFOD w październiku 1994 roku LFPB otrzymała 25,5 tyś. zł., a następnie 15 tyś. zł. z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz 3 tyś. zł. z Urzędu Miasta Lubartowa. Program realizowany był od listopada 1994 roku do lipca 1995 roku ,a jego efektem była diagnoza stanu miasta Lubartowa. Ta diagnoza była podstawą do utworzenia partnerstwa z CAFOD oraz SEC i starania się o pieniądze unijne. W listopadzie 1995 roku partnerskie organizacje: CAFOD (Richard Miller), LFPB (Aneta Wasak) oraz SEC (Raj Patel) złożyły ponowną aplikację (pierwsza ze stycznia 1995 roku nie została zaakceptowana przez Komisję Europejską) do Phare and Tacis LIEN Programme 1995 na łączną kwotę 118 tyś. ECU z czego 89,7 tyś. ECU miało pochodzić z Unii Europejskiej. Projekt był zatytułowany: Community Development and Regeneration in Lubartów i obejmował osoby bezrobotne, a zwłaszcza bezrobotne kobiety. Czas jego trwania określono na 2 lata. W kwietniu 1996 roku Komisja Europejska zadecydowała o dofinansowaniu projektu. Sama realizacja projektu rozpoczęła się 1 października 1996 roku, a zakończyła się 30 września 1998 roku.
Po oficjalnej likwidacji LFPB 30 kwietnia 1997 roku na mocy decyzji podjętej w listopadzie 1996 roku, wytworzyła się próżnia i zaistniała potrzeba utworzenia nowej organizacji, między innymi celem kontynuowania już rozpoczętego projektu. W ten sposób powstało na przełomie 1996/1997 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, które zastąpiło LFPB w projekcie. W lipcu 1997 roku SIL podpisał partnerstwo z CAFOD oraz SEC, a we wrześniu 1997 roku (aneksem do umowy) zamiany partnerów z LFPB na SIL zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską. Od tego momentu SIL stał się oficjalnym realizatorem projektu.