Logo

Instytucja szkoleniowa

Dotychczas realizowane szkolenia

W okresie marzec-grudzień  2019 na zlecenie  Impact Project Sp. z o.o.  w związku z realizacją projektu partnerskiego z Fundacją Możesz Więcej na terenie województwa lubelskiego, projekt pt. „Skuteczni w działaniu! Projekt aktywizacji zawodowej osób z subregionu lubelskiego” w ramach Regionalnego Pr...

W okresie luty 2019 - maj 2019 ramach projektu : „Akademia równych szans” Nr RPLU.11.01.00-06-0015/17z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne Działanie: 11.1 Aktywne włączenie szkolenie pracownik gospodarczy  dla 1 grupy i...

Instytucja szkoleniowa przy stowarzyszeniu działa od 2009 roku. 

Jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowej prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Lublinie pod numerem ewidencyjnym: 2.06/00078/2009.  

Zgodnie z ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  głównym celem działania instytucji rynku pracy jest pełne i produktywne zatrudnienie, ale działanie w celu rozwoju zasobów ludzkich, osiągnięcia wysokiej jakości pracy, wzmacniania integracji i solidarności społecznej oraz zwiększenia mobilności na rynku pracy Instytucja szkoleniowa przy stowarzyszeniu działa od 2009 roku. 

Zakres prowadzonych szkoleń:

-komputerowe,

-językowe,

- warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych,

- warsztaty rękodzielnicze,

- szkolenia zawodowe,

- zajęcia grupowe i indywidualne w zakresie doradztwa zawodowego,

-warsztaty komunikacji werbalnej i niewerbalnej,

- komunikacja w zespole, 

- integracja i aktywizacja społeczna,

-warsztaty korekcyjno-edukacyjne dla ofiar i sprawców przemocy domowej, 

-tworzenie partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego,

-przeciwdziałanie skutkom wykluczenia społecznego,

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,