Logo

NIEPEŁNOSPRAWNI 100% WYDAJNI

"NIEPEŁNOSPRAWNI 100% WYDAJNI"

Numer projektu: POKL.07.04.00-06-029/13.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy

Okres realizacji: 01.05.2014 r. do 30.06.2015 r.

CEL:

1) Stworzenie możliwości powrotu i pozostania osób niepełnosprawnych (ON) na rynku pracy przy pomocy własnych predyspozycji zawodowych oraz zdobycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego ułatwiającego adaptację w nowym miejscu pracy;

2) Wzmocnienie procesu aktywizacji społeczno-zawodowej 30 ON niezatrudnionych w wieku 15-64 w tym co najmniej 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz 10 U będą stanowiły osoby w wieku 15-30 lat poprzez:

 • przeprowadzenie analizy potrzeb i oczekiwań – 5 godz./os.,
 • przeprowadzenie konsultacji społecznych wg. potrzeb: psycholog, psychoterapeuta, prawnik, mediator, itp. - śr. 8godz./osobę,
 • przeprowadzenie warsztatów kompetencji. Warsztaty prowadzone będą w/g przygotowanego planu pracy przez psychologa i doradcę zawodowego/trenera związanego z potrzebami osobistymi – 3 spotkania x 6 godz.
 • przeprowadzenie Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego/pośrednictwo pracy – 3 godz./os.,
 • przeprowadzenie Indywidualnej Pracy z coachem w celu stałej motywacji i wspierania ON na drodze do zdobycia/podniesienia/uzupełnienia kwalifikacji społeczno-zawodowej oraz zachęcania do realizacji celów zawodowych podczas staży zawodowych – 4 godz./os/m-c.

Wyżej wskazane działania mają przygotować (już na etapie rekrutacji) Uczestnika/-czkę projektu i dopasować przyszłą pracę/ staż do jego możliwości psycho-fizycznych, niepełnosprawności oraz zindywidualizować wsparcie i wzmocnić motywacje.

3) Nabycie, podniesienie i/lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych poprzez ukończenie certyfikujących szkoleń zawodowych przez 30 ON niezatrudnionych w wieku 15-64 w tym co najmniej 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz 10 U będą stanowiły osoby w wieku 15-30 lat.

Będą to szkolenia:

 • "Portier – dozorca"/ "Robotnik gospodarczy" - 120 godzin, w tym:

               - zajęcia teoretyczne - 40 godzin,

               - zajęcia praktyczne - 80 godzin;

 • "Ogrodnik terenów zielonych" - 120 godzin, w tym:

              - zajęcia teoretyczne - 40 godzin,

              - zajęcia praktyczne - 80 godzin;

 • "Pracownik branży turystycznej" - 80 godz.;
 • "Opiekunka społeczna" - 80 godz.;
 • "Pracownik biurowy" - 120 godzin, w tym:

               - zajęcia teoretyczne - 40 godzin,

               - zajęcia praktyczne - 80 godzin;

Średnia ilość uczestników jednego szkolenia - 6 osób;

Szkolenia prowadzone będą zarówno na terenie Lubartowa, Lublina lub w innym miejscu na terenie woj. Lubelskiego w zależności od zamieszkiwania uczestników oraz wyników rekrutacji, w dni powszednie jak i w weekendy, w zależności od preferencji jak i potrzeb grupy szkoleniowej.

Szkolenia zakończą się uzyskaniem Certyfikatu zgodnie z przepisami MEN.

4) Zwiększenie doświadczenia zawodowego poprzez odbycie 3-miesiecznych staży u 30 osób niepełnosprawnych (ON) niezatrudnionych w wieku 15-64 (20K i 10M) w tym co najmniej 2 osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz 10 U będą stanowiły osoby w wieku 15-30 lat.

Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120 % zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach  rynku pracy (Dz. U. Z 2008r. Nr 69,poz. 415, z póź.zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie - w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i prowadzona będzie do momentu zgromadzenia grupy 30 uczestników, osób niepełnosprawnych, rozpoczyna się w maju 2014r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

 • sil@lubartow.org
 • http://www.sil.lubartow.org/pl/kontakt,10020
 • tel. 798 749 334, 690 631 290

Pliki do pobrania:

Załączniki:

Brak elementów na liście.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona Główna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl