Logo

Nowoczesne Kadry Lubelszczyzny

Unia Europejska

„NOWOCZESNE KADRY LUBELSZCZYZNY”

 Numer projektu POKL.08.01.01-06-624/12.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla  przedsiębiorstw

CEL PROJEKTU:

Wyposażenie 120 pracowników z 90 mikroprzedsiębiorstw z województwa lubelskiego
w certyfikowaną wiedzę i umiejętności stosowane w  branży budowlanej.

OKRES REALIZACJI:  01.08.2013 r. – 31.07.2014 r.  

UCZESTNICY:

W szkoleniach mogą wziąć udział samozatrudnieni, kadra zarządzająca, pracownicy wydelegowani do uczestnictwa w szkoleniach przez  przedsiębiorstwa, które spełniają łącznie następujące kryteria:

-Przedsiębiorstwa zaliczające się do grupy firm mikroprzedsiębiorstw zgodnie z klasyfikacją MŚP;

-Przedsiębiorstwa należące do sektora budownictwa (PKD zaczynającej się od 41.,42.,43.);

- Przedsiębiorstwa delegujące do  projektu pracowników  (w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r.Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) weryfikacja na podstawie aktualnego  zaświadczenia o zatrudnieniu, zamieszkujących lub pracujących na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie mających przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu;

-Przedsiębiorstwa, które nie korzystały ze wsparcia w zakresie  Poddziałania 8.1.1. Poddziałania  8.1.2 POKL w latach 2007-2012 ( min. 80%)

SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU:

Pracownik  Przedsiębiorstwa  delegowany przez Uczestnika Projektu deklarujący chęć uczestnictwa  w szkoleniach  może brać udział wyłącznie w jednym  spośród następujących szkoleń:

CERTYFIKOWANY SPAWACZ- kod zawodu 7212, Szkolenie wyposaży 40 Uczestników w wiedzę i umiejętności spawania spoin metodą, TIG, MAG, MIG- na poziomie podstawowym, dla osób bez przygotowania w zawodzie spawacza. Obejmie spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi i czołowymi.

Program ramowy:

- moduł teoretyczny- obejmuje naukę spawania w ramach 3 rodzaju szkoleń- modułów praktycznej nauki spawania rur i blach metodą MAG, MIG, TIG w tym materiały, procesy, techniki spawalnicze, BHP pracy itp.- 40 godzin,

- moduł praktyczny- każdy Uczestnik Szkolenia weźmie udział w dwóch modułach szkoleniowych zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami pracodawców. Możliwości wyboru ścieżka 1- MAG-MIG, ścieżka 2- TIG-MAG, ścieżka 3- TIG-MIG- 100 godzin 1 moduł.

Szkolenie zakończy egzamin przeprowadzony wg norm Europejskiej Federacji Spawalniczej
(EN287-1 lub EN-287-2), po zdaniu, którego Uczestnik otrzyma świadectwo i Książeczkę Spawacza zgodnie z euro normami potwierdzającymi kwalifikacje i uprawnienia do podjęcia pracy w zawodzie spawacza.

KOSZTORYSANT- NORMA- PRO W PRACACH BUDOWLANYCH- kod zawodu 311201. Szkolenie wyposaży 40 Uczestników w umiejętności posługiwania się programem NormaPRO w celu tworzenia i edycji kosztorysów budowlanych. Zdobyta wiedza zostanie potwierdzona certyfikatem dzięki czemu Uczestnicy i ich firmy będą mogły brać udział w przetargach i zamówieniach publicznych, precyzyjnie i fachowo określić koszty lub ceny opłacalności realizacji inwestycji, składać oferty inwestorom itp. Szkolenie zakończy się zewnętrznym egzaminem Certyfikowany Użytkownik Programu NormaPro.

Program Ramowy:

- teoria kosztorysowania- 12 godzin (rodzaje i podstawy sporządzania kosztorysów, zasady przedmiarowania robót budowlanych, składniki kalkulacyjne ceny kosztorysowej itp.)

- część praktyczna- 60  godzin (kosztorysowanie w programie NormaPRO, kalkulacje obmiarów pozycji, wycena oraz import i eksport danych kosztorysu itp., w ramach ćwiczeń zostaną wykonane przykładowe kosztorysy inwestycji budowlanych).

AUTO-CAD W BUDOWNICTWIE- kod zawodu 311801. Szkolenie przygotuje 40 Uczestników do tworzenia 2 (na poziomie podstawowym i zaawansowanym) i 3- wymiarowych rysunków budowlanych dzięki czemu nabędą umiejętności wykonywania dokumentacji budowlanej. W ramach ćwiczenia zostaną wykonane przykładowe rysunki, wchodzące w skład projektu budowlanego. Szkolenie zakończy się Certyfikatem ECDL CAD- Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego Wspomagania Projektowania.

Program Ramowy:

Podstawowe pojęcia, obiekty rysunkowe 2D i 3D, polecenia edukacyjne, wymiarowe itp. – 90 godzin.

PLIKI DO POBRANIA:

Regulaminy rekrutacji i uczestnictwa, formularze rekrutacyjne do projektu:

Załączniki:

Aktualności

1234