Logo

O nas

SILDZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA INICJATYW LOKALNYCH „SIL"

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” – Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą w Lubartowie ul. Kościuszki 5a,  od 13.02.1997r prowadzi działania na rzecz rodzin które z różnych powodów nie są w stanie poradzić sobie z problemami rodzinnymi, społecznymi czy zawodowymi.

1. Podstawowe cele Stowarzyszenia to:

a) aktywizacja społeczna i zawodowa w celu przeciwdziałania zjawisku marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz umożliwienie dostępu do dóbr i przywilejów społecznych.
b) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie osób fizycznych i prawnych dla osiągnięcia poprawy warunków życia lokalnej społeczności.
c) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

2. Do szczegółowych zadań Stowarzyszenia należy:

działania w zakresie pomocy społecznej w szczególności na rzecz osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, seniorów, dzieci i młodzieży, sprawcy i ofiary przemocy domowej oraz osoby uzależnione od alkoholu i inne.
Zadania realizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych:
Cykliczne spotkanie z Zającem”- z okazji Św. Wielkanocnych dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Wypoczynek Letni – wycieczki, w których uczestnikami są dzieci z miasta i gminy Lubartów w wieku od 4 do 15 lat. Wyjazdy przyczyniają się do integracji dzieci, edukacji poprzez poznawanie otaczającej przyrody, prezentacja historii i kultury, zwiedzanie zabytków z przewodnikiem w formie dostosowanej do grupy wiekowej dzieci, zwiększają aspiracje poznawcze oraz pożyteczne organizują czasu wolny od nauki.
Głównym celem wypoczynku jest stworzenie możliwości wyjazdu na wakacje dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej. Umożliwia to wyrównywanie szans dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną raz poprawę samooceny u dzieci – uczestników wypoczynku letniego.
Ogólnopolska akcja charytatywna ,,Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę’’- cyklicznie od 2000 r.-wielka uliczna zbiórka darów we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Lubartowie, przedszkolami, szkołami, a w szczególności z wolontariatem Gimnazjum NR1-opiekun Krystyna Bajda i II LO im P.Firleja – opiekun Justyna Niedobit – Świderska.Akcja prowadzona jest jest przed świętami Bożego Narodzenia z myślą o dzieciach z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej oraz podopiecznych domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych.
Spotkanie z Mikołajem – od 1997 roku cyklicznie.
Zaproszone dzieci biorą udział w wielu atrakcjach przygotowanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” – zabawy integracyjne, edukacyjne, ruchowe oraz liczne konkursy z nagrodami. W czasie zabawy wszyscy uczestnicy otrzymują słodki poczęstunek. Punktem kulminacyjnym jest przybycie Św. Mikołaja, który rozdaje dzieciom prezenty. Dzieci atrakcyjnie spędzają czas w towarzystwie swoich opiekunów i rówieśników. Spotkanie ze Św. Mikołajem jest organizowane dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z wiejskiej gminy Lubartów i z miasta Lubartów. Realizowane są wszystkie założone cele spotkania: integrację dzieci z różnych miejsc zamieszkania.

Obszary naszych działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Ochrona zdrowia

- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Ochrona praw

- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka

Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy

- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

Doradztwo zawodowe, poradnictwo

- odbiorcy: osoby niepracujące,

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji

- odbiorcy: osoby niepracujące,

Nauka, kultura, ekologia

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna

- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Sport, turystyka, wypoczynek

- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo publiczne

- Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Inne

- Inne – przeciwdziałanie przemocy

Prowadzone placówki dla bezrobotnych

Instytucja szkoleniowa