Logo

ROZPOCZĘCIE II OKRESU REALIZACJI PROJEKTU

      Drugi okres realizacji projektu trwa od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017  roku . Podejmowane przez zespoły realizujące projekt w Lubartowie, w Krakowie i w Poznaniu działania kierowane będą do grupy osób niepełnosprawnych psychicznie przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy oraz osób, które są już zatrudnione i wymagąją wparcia bowiem proces ich usamodzielniania na stanowisku nie zakończył się. Poprzez treningi podstawowych, niezbędnych w pracy umiejętności osobistych, społecznych i pracowniczych BO będą motywowani do efektywnego i w miarę możliwości trwałego włączenia w zespoły pracownicze u pracodawców na otwartym rynku pracy. We wszystkich zespołach działania trenerów obejmą także wsparcie dla osób już zatrudnionych, niezależnie od czasu trwania zatrudnienia- realizacja takiego długoterminowego wsparcia jest podstawowym warunkiem trwałości zatrudnienia i jednakowo dobrej jakościowo pracy.

Zakładane odziaływanie projektu dla osób niepełnosprawnych w nim uczestniczących:

  • nabycie i/lub wzmocnienie podstawowych umiejętności i kompetencji pracowniczych
  • pozyskanie i/lub utrzymanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy
  • poprawa sytuacji finansowej a tym samym zmiana jakości życia
  • nabycie poczucia bycia pełnosprawnym członkiem społeczeństwa
  • nabycie poczucia sprawstwa, spełnienia, bycia potrzebnym

W realizację projektu będą zaangażowane doświadczone zespoły specjalistów (psychologowie, trenerzy pracy/coach/asystenci i doradcy zawodowi), legitymujące się doświadczeniem w pracy z wymagającą grupą osób z niepełnosprawnością psychiczną.

W ramach działań projektowych wsparciem zostanie objętych 46 osób ( w rozumieniu K.C.) z terenu woj. lubelskiego w tym 18 nowych, nieaktywnych zawodowo oraz 28 osób z pierwszego okresu realizowanego projektu.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.