Logo

SPRÓBUJ PRACY!!!!!!!!!!!

                                               

                                              

     Projekt „Spróbuj PRACY!”  realizowany jest na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku

o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2017 r. na terenie województw:  lubelskiego, małopolskiego, wielkopolskiego przez:

·         Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL, Lubartów dla woj. lubelskiego

·         Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”, Kraków dla woj. małopolskiego

·         Stowarzyszenie Na Tak, Poznań dla woj. wielkopolskiego

  

      Pierwszy okres realizacji projektu trwa od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016  roku       

i przewiduje objęcie działaniami projektowymi 184 osób:

·         z województwa małopolskiego 108 osób (w tym 36 miejsc dla osób kontynuujących zatrudnienie wspomagane),

·         z województwa wielkopolskiego 45 osób (w tym 9 miejsc dla osób kontynuujących zatrudnienie wspomagane),

·         z województwa lubelskiego 31 osób (w tym 9 miejsc dla osób kontynuujących zatrudnienie wspomagane).

Projekt realizowany jest w ramach celu programowego 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy.

Głównym celem projektu jest wsparcie osób niepełnosprawnych psychicznie – tj. niepełnosprawnych intelektualnie i chorujących psychicznie mieszkańców województw: małopolskiego, lubelskiego

i wielkopolskiego w procesie podjęcia i utrzymania aktywności zawodowej na otwartym rynku pracy.

Beneficjentem ostatecznym projektu może być osoba, która:

a)    chce uczestniczyć w projekcie,

b)    jest w wieku aktywności zawodowej,

c)    przedstawi aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie

o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów) - konieczne jest przedstawienie dokumentu do wglądu
w oryginale celem wykonania kserokopii,

d)    jest osobą chorującą psychicznie lub posiada niepełnosprawność intelektualną, co potwierdzi dokumentem: symbolem na orzeczeniu lub  zaświadczeniem lekarskim lub opinią psychologiczną - konieczne jest przedstawienie dokumentu do wglądu w oryginale w celu wykonania kserokopii,

e)    mieszka (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województw: małopolskiego lub lubelskiego lub wielkopolskiego

f)     nie jest zatrudniona i nie wykonuje żadnej innej pracy zarobkowej

LUB została zatrudniona z wykorzystaniem metody zatrudnienia wspomaganego (wsparcie trenerów pracy), a proces wspomagania tej osoby w miejscu pracy nie został zakończony i deklaruje ona potrzebę dalszego wspierania przez trenera pracy.

g)    w momencie przystąpienia do projektu nie bierze udziału w innym projekcie dofinansowanych ze środków PFRON, którego celem jest wsparcie osób
z niepełnosprawnością na rynku pracy

h)    wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz podpisze deklarację udziału

Udział w projekcie jest dobrowolną decyzją każdego uczestnika.  Wszystkie formy wsparcia

w projekcie są bezpłatne.

 Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

Aktualności

Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi

2017-01-18 09:35

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Komisję Europejską, zły stan zdrowia psychicznego dotyka przeszło jednego na czterech mieszkańców Europy (27%), co kosztuje Unię Europejską około 3-4% PKB, głównie na skutek utraty produktywności chorych.Procesem umożliwiającym ON uzyskanie i utrzymanie odpowied...

Reintegracja zawodowa OZP polega na podniesieniu ich kwalifikacji, nabyciu doświadczenia zawodowego (np. w formie stażu), zwiększeniu samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia, a także stworzeniu, odbudowaniu i utrzymaniu zdolności jego świadczenia na rynku pracy. Zmianie postawy wobec OZP może słu...

Problemy związane z dyskryminacją osób chorych psychicznie

2016-12-14 09:00

Uprzedzenia wobec osób z zaburzeniami psychicznymi (OZP) i przesądy na ich temat utrwalały się przez wiele pokoleń. Mają one niezaprzeczalnie negatywny wpływ na proces zdrowienia i funkcjonowania społecznego osób, które spotykają się w życiu codziennym z nagminną dyskryminacją oraz odrzuceniem. Społ...

Na pytanie o dyskryminację OZP w różnych sferach aktywności zdecydowana większość ankietowanych przyznała, że osoby te są gorzej traktowane w zakresie prawa do pracy (80%), poszanowania godności osobistej (77%), a także prawa do edukacji (70%).

Fakty o chorobie psychicznej i pracy

2016-10-11 08:24

Fakt 1: według szacunków Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego (dane z USA) ponad 3 miliony osób dorosłych w wieku 18-69 lat ma poważne choroby psychiczne (…); 70-90% z nich to osoby bezrobotne - odsetek wyższy niż w jakiejkolwiek innej grupie ON w kraju.

Fakt 2: zdiagnozowanie poważnej choroby psychicznej nie oznacza, że ktoś nie może pracować. Wielu ludzi jest w stanie z powodzeniem pracować, pomimo objawów. Kilkuletnie badania wykazały jedynie niewielki związek pomiędzy objawami a zdolnością do pracy. Choć niektóre objawy choroby psychicznej, jak ...

ZAKOŃCZENIE I OKRESU REALIZACJI PROJEKTU

Z dniem 31 marca 2016 roku został zakończony pierwszy okres realizacji projektu. Podejmowane przez zespoły realizujące projekt w Lubartowie, Krakowie i w Poznaniu  działania kierowane były zgodnie z założeniami projektu do grupy osób niepełnosprawnych psychicznie. Były to osoby nieaktywne zawodowo, ...

Dzięki udziałowi w projekcie BO nabyli i/lub wzmocnili swoje umiejętności i kompetencje pracownicze, poprawili sytuację finansową przez realizację staży oraz podejmowanie zatrudnienia co wyraźnie wpłynęło na poprawę Ich jakości życia oraz wzrost poczucia przydatności. Kontakty ze współpracownikami p...

12