Logo

SPRÓBUJ PRACY II

W ramach realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "SIL" zadania publicznego finansowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie pn.:
"Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych
w rynek pracy w szczególności przez:
a) doradztwo zawodowe,
b) przygotowanie i wdrażanie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na  celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych", zrekrutowanych zostanie 20 osób niepełnosprawnych z terenu woj. lubelskiego.
            Głównym celem zadania jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych przez organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz wejścia lub powrotu tych osób w otwarty rynek pracy.
            Od czerwca 2017 roku do końca grudnia 2017 roku w ramach w/w zadania publicznego zrealizowane zostaną następujące działania:
a) Indywidualna Diagnoza-indywidualne spotkanie z psychologiem,
b) warsztaty kompetencji,
c) warsztaty doradztwa zawodowego,
d) Indywidualny Plan Działania z Indywidualną Ścieżką Zawodową,
c) konsultacje specjalistyczne,
d) staże/praktyki.
            W celu wykonania w/w działań zaangażowane zostały doświadczone zespoły specjalistów
tj.: psycholog, doradcy zawodowi/trenerzy pracy, coach/asystent, którzy będą wspierać osoby zrekrutowane przez cały okres realizacji zadania publicznego.