Logo

Statut

Statut Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „SIL”

z siedzibą w Lubartowie
przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zebranie
w dniu 11.07.2011r.

(tekst jednolity)
 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, posługuje się skrótem „SIL”, a w dalszej części statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104, z póź. zm.) i posiada osobowość prawną.

§ 3

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lubartów.

§ 5

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 6

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7

Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią z napisem „Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II
Cele i formy działania Stowarzyszenia

§ 8

1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest:

a) aktywizacja społeczna i zawodowa w celu przeciwdziałania zjawisku marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz umożliwienie dostępu do dóbr i przywilejów społecznych.

b) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie osób fizycznych i prawnych dla osiągnięcia poprawy warunków życia lokalnej społeczności.

c) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

2. Do szczegółowych zadań Stowarzyszenia należy:

a) działania w zakresie pomocy społecznej w szczególności na rzecz osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, seniorów, dzieci i młodzieży, sprawcy i ofiary przemocy domowej oraz osoby uzależnione od alkoholu i inne.

b) organizowanie pomocy społecznej, rzeczowej i finansowej dla rodzin dysfunkcyjnych,

  • pomoc psychologiczna
  • pomoc psychiatryczna
  • pomoc prawna
  • pomoc socjalna
  • w zakresie aktywizacji zawodowej: kursy, szkolenia i warsztaty zawodowe.

c) działania zmierzające do tworzenia infrastruktury rehabilitacyjnej, edukacyjnej i socjalnej osób należących do grup dyskryminowanych, i wykluczonych społecznie oraz ich rodzin.

d) pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie.

e) działanie na rzecz swobodnego przepływu i dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

f)  inicjowanie i wspieranie działań w zakresie edukacji, kultury i sportu;

g) wspieranie działań z zakresu ochrony środowiska, ekologii i promocji agroturystyki;

h) działalność charytatywna.

i)   organizowanie finansowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie na każdym poziomie kształcenia, w tym prowadzenie promocji i wspomaganie edukacji.

j)  Organizowanie, finansowanie, prowadzenie działań wykorzystujących nowe technologie informacyjne i telekomunikacyjne w aktywizacji społecznej i zawodowej. W tym w dziedzinie edukacji :

- edukacji na odległość i zatrudnienia – telepraca.

3. Stowarzyszenie realizuje powyższe cele w szczególności działając w następujących obszarach, pomoc społeczna: edukacja kultura, sport, ochrona środowiska i ekologia, rozwój lokalny i regionalny.

4. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) współpracę z administracją rządową, samorządami, organizacjami pozarządowymi, sektorem gospodarczym oraz środkami masowego przekazu;

b) organizowanie inicjatyw na rzecz realizacji konkretnych przedsięwzięć służących poprawie warunków życia lokalnej społeczności;

c) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej;

d) prowadzenie klubów integracji społecznej dla osób zagrożeniem społecznym;

e) uczestnictwo w strukturach federacji i związków organizacji pozarządowych;

f)  prowadzenie baz danych związanych tematycznie z celami statutowymi;

g) organizowanie imprez edukacyjnych, kulturalnych i sportowych;

§ 9

  1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
  2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników etatowych.
  3. Do wykonywania konkretnych zadań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, umowę wolontariatu oraz przyjmować stażystów.
  4. Z tytułu pełnionych funkcji w ramach organów Stowarzyszenia nie można pobierać wynagrodzenia.
  5. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

1234