Logo

Warsztaty terapeutyczne

W ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego z  z budżetu Gminy Lubartów Animacja czasu wolnego zrealizowane  grupowe warsztaty  terapeutyczne .

 Rozwój kompetencji społecznych – inteligencja emocjonalna

Cele:

zwiększenie samoświadomości
wzmocnienie poczucia własnej wartości
rozwinięcie postawy asertywnej
zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze stresem
zdobycie wiedzy na temat zniekształceń poznawczych i poznanie metod przekształcania ich w konstruktywne, realne myślenie
poznanie technik relaksacyjnych

Treści: samoświadomość, samoocena, asertywność, radzenie sobie ze stresem, zniekształcenia poznawcze, techniki relaksacyjne

Metody: zabawy integracyjne, burza mózgów, pogadanka, pantomima, odgrywanie scenek, dyskusja, techniki oddechowe, relaksacyjne, opisowe, pisemne

Formy pracy: indywidualne, grupowe, zbiorowe

Środki dydaktyczne: kartki Flip chart, kartki A4, flamastry, długopisy, baloniki, sznurek, nożyczki, zestaw ćwiczeń, komputer, zdjęcia, obrazki

Ww. zajęcia stwarzają szansę na systematyczne oddziaływanie i kształtowanie powszechnie akceptowalnych postaw społecznych. Są także dobrą okazją na wzmacnianie kompetencji społecznych i emocjonalnych, tak ważnych na etapie wczesnej edukacji.