Logo

Wdrożenie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy.

Na podstawie umowy nr.DZR.TD..4010.1.2021 o wsparcie realizacji w trybie konkursowym zadania publicznego ,,Wdrożenie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy" współfinansowane ze środków Województwa Lubelskiego Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych organizuje i realizuje  wsparcie dla 12 osób z zaburzeniami psychicznymi. Projekt realizowany w terminie od 1 kwietnia 2021r. do 10 grudnia 2021r.

Głównym celem zdania jest wdrożenie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących zwiększeniem szans na zatrudnienie 12 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi woj. lubelskiego na otwarty rynek pracy do 10 grudnia 2021roku.

Cele szczegółowe służące realizacji celu głównego projektu to:

1.Zwiększenie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej oraz samodzielności życiowej BO projektu i zwiększenia ich świadomości w rozpoznaniu swoich kompetencji i możliwości wejścia lub powrotu na otwarty rynek pracy, poprzez doradztwo zawodowe, przygotowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Działania.

2. Wzrost skuteczności form aktywizacji zawodowej i wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością psychiczną w zatrudnieniu na otwartym rynku pracy.

3. Nabywanie doświadczenia zawodowego poprzez podjęcie stażu i/lub praktyki poprzez wdrażanie i promowanie wśród lokalnych pracodawców modelu zatrudnienia wspomaganego.

Nasze działania kierujemy do 12 osób z niepełnosprawnością psychiczną - chorujących psychicznie i/lub osób z niepełnosprawnością intelektualną (upośledzonych umysłowo), które przejawiają duże trudności w samodzielnym pozyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia a deklarują motywację do podjęcia aktywności społecznej i zawodowej (osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym osoby chorujące psychicznie w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego), w wieku aktywności zawodowej z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym, znacznym (bez ograniczeń procentowych). Będą to osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - weryfikacja na podstawie oświadczenia) teren powiatu lubartowskiego, parczewskiego, radzyńskiego (woj. lubelskie)

Zadanie zostanie zrealizowane w siedzibie Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych, przy ul. Kościuszki 5A, 21-100 Lubartów.

Komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację: zgodnie z pkt.IV.5 Oferty