Logo

WŁĄCZ SIE

Na podstawie umowy nr.DZR.TD.4010.1.2020 o wsparcie realizacji w trybie konkursowym zadania publicznego ,,Wdrożenie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy ‘’ stowarzyszenie organizuje;

Opracowanie Indywidualnej Diagnozy psychologicznej  wsparcie indywidualne.

Warsztaty Kompetencji Społecznych/Rodzinnych/Rodzicielskich  wsparcie grupowe  psychologiczne.

 Grupowe warsztaty Kompetencji Zawodowych  wsparcie grupowe doradcy zawodowego  .

Opracowanie Indywidualnego Planu Działania ze Ścieżką Rozwoju Zawodowego  wsparcia indywidualnego doradcy zawodowego.