Logo

ZAKOŃCZENIE I OKRESU REALIZACJI PROJEKTU

Z dniem 31 marca 2016 roku został zakończony pierwszy okres realizacji projektu. Podejmowane przez zespoły realizujące projekt w Lubartowie, Krakowie i w Poznaniu  działania kierowane były zgodnie z założeniami projektu do grupy osób niepełnosprawnych psychicznie. Były to osoby nieaktywne zawodowo, rokujące na uzawodowienie oraz osoby, które podjęły zatrudnienie w czasie działań projektodawców w okresie poprzedzającym realizację niniejszego projektu, korzystały ze wsparcia w ramach zatrudnienia wspomaganego, a proces ich usamodzielniania na stanowisku nie zakończył się. W czasie projektu organizowano dla BO treningi umiejętności osobistych, społecznych i pracowniczych niezbędnych w życiu zawodowym oraz na konkretnych stanowiskach pracy. Specjaliści motywowali BO do efektywnego i trwałego włączenia w zespoły pracownicze u pracodawców na otwartym rynku pracy – co udało się względem 61osób, które podjęły zatrudnienie, z czego 22 utrzymało zatrudnienie przez okres minimum 6 miesięcy, co dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest dużym sukcesem. We wszystkich zespołach trenerzy pracy wspierali także osoby przyjęte do projektu jako pracujące, dzięki temu wsparciu w Krakowie, Poznaniu i Lubartowie aż 55 osób na 59 przyjętych utrzymało zatrudnienie, kontynuując je dłużej niż 6 miesięcy, co stanowi kolejny sukces tych osób oraz utrwala rezultaty uzyskane w wyniku stosowania metody zatrudnienia wspomaganego.

Dzięki udziałowi w projekcie BO nabyli i/lub wzmocnili swoje umiejętności i kompetencje pracownicze, poprawili sytuację finansową przez realizację staży oraz podejmowanie zatrudnienia co wyraźnie wpłynęło na poprawę Ich jakości życia oraz wzrost poczucia przydatności. Kontakty ze współpracownikami przełożyły się także na zwiększenie poczucia bycia pełnosprawnym członkiem społeczeństwa, nabycie poczucia sprawstwa, spełnienia, bycia potrzebnym – co BO wyrażają w czasie spotkań indywidualnych po podjęciu zatrudnienia. Uzyskanie pracy stanowi także realizację celu, do którego większość z osób zgłaszających się do projektu dąży.

Realizacja pierwszego okresu projektu przyczyniła się także wprost do wzmocnienia pozytywnego wizerunku osób chorujących psychicznie i z niepełnosprawnością intelektualną wśród lokalnych pracodawców, którzy wyrażają pozytywne opinie na temat współpracy z projektodawcami, niejednokrotnie także polecają zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami swoim partnerom biznesowym przekazując dane kontaktowe projektodawców.

Dzięki realizacji projektu możliwe było utrzymanie ciągłości działań, które są bardzo ważne, aby pracodawcy mieli poczucie, iż zatrudniając osobę z niepełnosprawnością mogą liczyć na wsparcie trenera pracy w sytuacji, gdy  będą tego potrzebowali.

Realizacja długoterminowego wsparcia jest podstawowym warunkiem trwałości zatrudnienia i świadczenia przez osoby z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną dobrej jakościowo pracy.

Osoby, które nie podjęły zatrudnienia, miały możliwość spróbowania swoich sił w różnych sytuacjach, zarówno wykonawczo w czasie treningów umiejętności praktycznych, jak też  szczegółowego poznania swoich słabych i mocnych stron w kontekście aktywizacji zawodowej, które były omawiane w pracy indywidualnej ze specjalistami projektu.

Proponowane w projekcie aktywności przyczyniły się do  minimalizowania izolacji społecznej BO, organizowane wyjścia oraz zajęcia wpływały pozytywnie na neutralizowanie lęków społecznych wynikających z niepełnosprawności.

Przez osiągnięcie wysokich wskaźników zatrudnienia działania projektu pokazały, że osoby niepełnosprawne posiadają wiedzę oraz umiejętności do wykonywania pracy zawodowej w sposób odpowiedzialny oraz spełniający wymagania pracodawcy. Działania projektowe wpłynęły także znacząco na zwiększenie wiedzy i poziomu edukacji przedsiębiorców na temat niepełnosprawności i możliwości osób chorujących psychicznie i z niepełnosprawnością intelektualną. Realizacja projektu równocześnie przez 3 zespoły trenerskie w 3 województwach pozwoliła na wdrażanie jednolitego standardu modelu wspomaganego zatrudniania. Istotnym elementem oddziaływania projektu jest także tworzenie odpowiedniej "marki" zatrudniania wspomaganego zarówno dla potencjalnych kandydatów do takiego zatrudnienia jak i dla pracodawców otwartego rynku pracy.