Logo

Zapytanie ofertowe dot. wyboru trenerów w celu przeprowadzenia szkoleń Auto Cad w budownictwie

ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE WYBORU TRENERÓW W CELU PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ
AUTO CAD W BUDOWNICTWIE- KOD ZAWODU 311801

 Słownik zamówień (CPV): 80500000-9 Usługi szkoleniowe

Zgodnie z zasadą konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu „NOWOCZESNE KADRY LUBELSZCZYZNY” Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” zaprasza do składania ofert.

ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów, e-mail:sil@lubartow.org

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 lipca 2013 r.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia wyłonienie trenerów świadczących usługi szkoleniowe w ramach projektu pt. „NOWOCZESNE KADRY LUBELSZCZYZNY” Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Przeprowadzenie szkoleń w formie zajęć teoretycznych i praktycznych w zakresie tworzenia 2- i 3- wymiarowych rysunków budowlanych z zastosowaniem programu Auto Cad dla uczestników projektu.

Szczegółowe informacje w załącznikach

Załączniki:

Data udostępnienia: 2013-10-03 10:30